Ensenyaments Esportius · Institut públic CAR de Sant Cugat

 TÈCNIC ESPORTIU · TÉCNICO DEPORTIVO · SPORT COACH

 

›› NOVA WEB DEL DEPARTAMENT DE TÈCNICS ESPORTIUS · VERSIÓ PUBLICITÀRIA 1.0
https://web16740.wixsite.com/misitio

 

›› ACTIVITATS I SORTIDES DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE
 

›› PROJECTES FINALS DE GRAU DELS TÈCNICS ESPORTIUS · INSTITUT DEL CAR · GOOGLE SITE

 

__________________________________


Enllaços directes amb compte @tecnicesportiu.com

>>> Correu             ·            >>> Drive            ·            >>> Classroom

 

 

 

Oferta educativa · Ins CAR de Sant Cugat

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, es poden cursar les modalitats esportives de Futbol, Futbol sala, Muntanya, Esquí alpí i Surf de neu.
De qualsevol altra modalitat, es pot cursar el Bloc comú i el Bloc complementari, tan si es tracta de modalitats amb currículum LOGSE o de modalitats amb currículum LOE.
També s'ofereixen cursos de tècnic d'esports de totes les modalitats esportives del Pla Formatiu publicat en el BOE.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/

Horaris intensius i extensius, franges de matí, tarda o nit (depenent de l’especialitat).

Col·laboracions:
Unitats de ciències, medicina i tecnologia de l'esport del CAR i experts de diferents àmbits de l’entrenament esportiu.

 

 

OFERTA · CURS 2020-21  · TÈCNICS ESPORTIUS

 

›› OFERTA FORMATIVA RESUM MUNTANYA NEU FUTBOL FUTSAL TECNICS ESPORTIUS INS CAR CURS 2020-21

›› SENDERISME MUNTANYA MITJANA I BARRANCS OFERTA FORMATIVA TECNICS ESPORTIUS INS CAR CURS 2020-21

›› ESQUI ALPI I SURF DE NEU OFERTA FORMATIVA TECNICS ESPORTIUS INS CAR CURS 2020-21

›› FUTBOL i FUTBOL SALA OFERTA FORMATIVA TECNICS ESPORTIUS INS CAR CURS 2020-21

›› ALTRES MODALITATS OFERTA FORMATIVA TECNICS ESPORTIUS INS CAR CURS 2020-21

 

 

Preinscripció i Matrícula · Ins CAR de Sant Cugat

›› INFORMACIÓ I DOCUMENTS · PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA · INSTITUT DEL CAR DE SANT CUGAT

 


Tríptic Tècnics Esportius Ins CAR

__________________________________

 

Formació de Tècnics Esportius :: Iniciació i Alt Rendiment Esportiu
Formación de Técnicos Deportivos :: Iniciación y Alto Rendimiento Deportivo
Education of Sports Coaches :: First Stages and High Performance

 G Suite for Education de Tècnics Esportius de l'Institut del CAR

 

Enllaços directes amb compte @tecnicesportiu.com

 
>>> Correu             ·            >>> Drive            ·            >>> Classroom

 

Dins de Google Suite for Education tots els estudiants i ex-estudiants disposen de:

a) carpeta compartida ("Documentació · Estudiants Tècnics Esportius · Ins CAR 20xx-20xx") d'informacions i recursos sobre temes varis: FCT (bloc de formació pràctica), calendari i horaris, ofertes laborals que arriben al centre, ofertes de pràctiques, guies d'ensenyaments esportius, emails de grups, comunicats a estudiants i ex-estudiants, conferències i sessions especials, projecte final de grau per tècnics superiors, centres mèdics concertats, subscripcions Ins CAR a revistes digitals, legislació sobre ensenyaments esportius, reglament de règim intern Ins CAR, ... 

b) carpetes compartides de cada professor amb documentació seleccionada per a cada assignatura, documentació d'ampliació sobre tots els continguts d'entrenament esportiu i ciències aplicades des de la iniciació fins a l'alt rendiment , recursos d'investigació i pel desenvolupament del projecte final de grau, ...

c) Google Classroom de diferents assignatures.

 

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com

Google for Education Learning Center
https://www.google.com/edu/

Google Apps Learning Center
https://apps.google.com/learning-center/

 

The aim of the courses is to teach the basics of mountain and altitude medicine
for advice in practice and emergency treatment in the mountains.
https://hoehenmedizin.eu/

 

 


Ensenyaments Esportius  ·  Tècnics Esportius

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment com a tècnic en la modalitat i especialitat cursada.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos acadèmics. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprèn dos nivells :
– El primer nivell comporta l’obtenció d’un certificat.
– El segon nivell comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu en l’especialitat corresponent.

El cicle de grau superior només té un nivell , el tercer, i comporta l’obtenció del títol de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.
(més informació)

Requisits d’accés
Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:
– Tenir el títol de graduat en ESO (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d’accés general.
– Superar una prova específica en l’esport escollit, que marca la Generalitat de Catalunya. Aquestes proves un cop superades tenen una validesa de 18 mesos 
(més informació).

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat tot el primer nivell de l’especialitat. En algunes especialitats també cal superar una prova específica.

Per accedir al cicle de grau superior cal complir els requisits següents:
– Tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent.
– Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
– En certes modalitats es requereixi superar una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

 


 

Institut Públic Centre d'Alt Rendiment Esportiu
State Sports Performance Institute at Sant Cugat
Departamento de Movimiento Humano y de Rendimiento Deportivo
Human Movement and Sports Performance Department

Técnic Esportiu - Técnico Deportivo - Sport Coach - www.tecnicesportiu.com


© Since 2010  ·  Ensenyaments Esportius  ·  Tècnics Esportius   ·   Institut Públic CAR de Sant Cugat · Barcelona  ·  www.tecnicesportiu.com  ·  www.ensenyamentesportiu.com